ทริปปั่นจักรยาน CYCLING IN TOTTORI (JEDUCATION TRAVEL x SUMMIT NICH)

ท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน ที่ญี่ปุ่น

HILIGHT

ตะลุยปั่นจักรยาน, ชมทะเลทรายญี่ปุ่น, เก็บสตรอว์เบอร์รี, บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง – ขาปู, ชมโรงผลิตสาเกเก่าแก่ 100 ปี, นมัสการศาลเจ้า Izumo, ประสบการณ์ทำโซบะ, แช่ออนเซ็น, พักโรงแรม 4 ดาว ฯลฯ

ราคา  69,900 บาท
เดินทาง 12 – 17 มีนาคม 2023
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน logo_rev.svg (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
เส้นทาง HIMEJI – TOTTORI – SHIMANE – OSAKA
Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

ตารางกิจกรรม

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

22:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4
ทริป ปั่นจักรยาน ออกเดินทาง
ออกเดินทาง ปั่นจักรยาน ที่ญี่ปุ่น

วันที่ 2  

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ตลาดปลา – เฮียวโกะ (โกเบ) – เก็บสตรอว์เบอร์รี – บุฟเฟ่ต์ Yakiniku

01.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน PEACH AIR
08:55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เดินทางสู่จังหวัดเฮียวโกะ (โกเบ)
☀ เที่ยง แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาท้องถิ่น (มื้อที่ 1 – อาหารชุด)
ชิมสตรอว์เบอร์รีสดที่เก็บด้วยตัวเอง (ทั้งนี้ จํานวนขึ้นอยู่กับผลผลิต และกําหนดการ, เงื่อนไขของฟาร์มในช่วงเวลานั้น)
🌙 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์เนื้อย่างญี่ปุ่น (มื้อที่ 2 – ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
🏨 ที่พัก Himeji Castle Grandvrio Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  

ปั่นจักรยาน – ทะเลทราย Tottori – ศาลเจ้าฮาคุโตะ – ชมความงามดอกบ๊วย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่จังหวัดทตโทริ
เที่ยวทะเลทราย Tottori Sakyu ทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น
Tottori Sakyu สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดทตโตริ เป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซังอิน ไคกัง (Sanin Kaigan National Park) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ (UNESCO Global Geoparks) ในปี ค.ศ. 1955 
☀ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
(กลุ่มนักปั่นจักรยาน) เริ่มปั่นจักรยาน จากทะเลทราย Tottori ระยะทาง 55 กิโลเมตร จนถึงจุดหมายพิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ
(กลุ่มท่องเที่ยว)
 
เที่ยวศาลเจ้าฮาคุโตะ ศาลเจ้าชื่อดังของจังหวัดทตโทริ ขอพรด้านความรักและบุตรหลาน
เที่ยวชมธรรมชาติ ณ ทะเลสาบ Togo พร้อมชมความงามดอกบ๊วย
 (รวม) เที่ยวพิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ (Gosho Aoyama Museum)
🌙 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5 – บุฟเฟต์โรงแรม ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
🏨 ที่พัก Royal Hotel Daisen (หรือเทียบเท่า)
ตั้งอยู่บนภูเขา Daisen มรดกทางธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดทตโทริ
พักผ่อนจากความเหนื่อยล้า ด้วยการแช่ออนเซ็น และใส่ชุดยูกาตะแบบญี่ปุ่น
ชมทะเลทราย Tottori Sakyu
ปั่นจักรยาน ชมธรรมชาติ ที่ญี่ปุ่น
รับประทานอาหาร ที่ร้านประจำท้องถิ่น

วันที่ 4  

ปั่นจักรยาน บนภูเขาไดเซ็นเต็มวัน –  เที่ยวจังหวัดชิมาเนะ – ศาลเจ้า Izumo ชื่อดัง – ประสบการณ์ทำโซบะ – สวนนกมัตสึเอะ

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
(กลุ่มนักปั่นจักรยาน) ปั่นจักรยาน Loop ภูเขาไดเซ็นเต็มวัน
(กลุ่มท่องเที่ยว) มุ่งหน้าสู่จังหวัดชิมาเนะ เยี่ยมชมสวนนกมัตสึเอะ Matsue Vogel Park
สัมผัสประสบการณ์ทำโซบะด้วยตนเอง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
เยือนศาลเจ้าอิซุโมะไทฉะ (Izumo Taisha Shrine) ศาลเจ้าโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ผู้คนนิยมขอพรเกี่ยวกับความรัก และความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ชมสถาปัตยกรรมของอาคารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
🌙 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8 – บุฟเฟต์โรงแรม ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
🏨 ที่พัก Royal Hotel Daisen (หรือเทียบเท่า)
ตั้งอยู่บนภูเขา Daisen มรดกทางธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดทตโทริ
พักผ่อนจากความเหนื่อยล้า ด้วยการแช่ออนเซ็น และใส่ชุดยูกาตะแบบญี่ปุ่น

วันที่ 5  

ปั่นจักรยานชมวิวทะเลทตโทริ – สวนดอกไม้ Tottori Flower Park – เยี่ยมชมร้านสาเกเก่าแก่ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – บุฟเฟ่ต์ขาปู

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(กลุ่มนักปั่นจักรยาน) ปั่นจักรยานลงจากภูเขาไดเซ็น ถึงจุดชมวิวทะเลทตโทริ
(กลุ่มท่องเที่ยว) เที่ยวสวนดอกไม้ Tottori Flower Park
ชมวิวทะเลทตโทริ
☀ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โอซาก้า
แวะชิมและเลือกซื้อสาเก ณ ร้านสาเกเก่าแก่ จังหวัดเฮียวโกะ
🌙 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์ขาปู (มื้อที่ 11 – ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
  อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) **ไม่มีรถบัสบริการ สามารถเดินกลับโรงแรม ราว 20 นาที หรือนั่งรถไฟ 1 สถานี** 
🏨 ที่พัก SHERATON MIYAKO HOTEL (หรือเทียบเท่า)
เหล่านักปั่น
ปั่นจักรยาน ชมวิวทะเล ทตโตริ
ชมร้านสาเกเก่าแก่ ที่ญี่ปุ่น

วันที่ 6  

อิสระ – เดินทางกลับประเทศไทย

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย
15:00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบิน PEACH AIR  
00:10 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ