ทริปปั่นจักรยาน CYCLING IN TOTTORI (JEDUCATION TRAVEL x SUMMIT NICH)

ท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน ที่ญี่ปุ่น

HILIGHT

เที่ยวปราสาท Himeji, ตะลุยปั่นจักรยาน, ชมทะเลทรายญี่ปุ่น, พักออนเซ็น 2 คืน ฯลฯ

ราคา  69,900 บาท
เดินทาง 24 – 30 พฤศจิกายน 2023
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน (ราคาโปรแกรมไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
เส้นทาง HIMEJI – TOTTORI – OSAKA
Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

ตารางกิจกรรม

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

21:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4
ทริป ปั่นจักรยาน ออกเดินทาง
ออกเดินทาง ปั่นจักรยาน ที่ญี่ปุ่น

วันที่ 2  

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ปราสาท Himeji (โกเบ)

00:25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน JAPAN AIRLINES
08:05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เดินทางสู่จังหวัดเฮียวโกะ (โกเบ)
☀ เที่ยง แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาท้องถิ่น (มื้อที่ 1 – อาหารชุด)
ออกเดินทางสู่จังหวัดเฮียวโกะ
เที่ยวปราสาทฮิเมจิ สมบัติชาติของญี่ปุ่นและยังถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโก้ นับเป็นปราสาทที่งดงาม 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น
🌙 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
🏨 ที่พัก DAIWA ROYNET HIMEJI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  

ปั่นจักรยาน – ทะเลทราย Tottori – พักออนเซ็น

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่จังหวัดทตโทริ
เที่ยวทะเลทราย Tottori Sakyu ทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น
Tottori Sakyu สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดทตโตริ เป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซังอิน ไคกัง (Sanin Kaigan National Park) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ (UNESCO Global Geoparks) ในปี ค.ศ. 1955 
☀ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เริ่มปั่นจักรยาน จากตีนเขา Daisen สู่ Royal Hotel Daisen 
🌙 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5 – บุฟเฟต์โรงแรม ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
🏨 ที่พัก Royal Hotel Daisen (หรือเทียบเท่า)
ตั้งอยู่บนภูเขา Daisen มรดกทางธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดทตโทริ
พักผ่อนจากความเหนื่อยล้า ด้วยการแช่ออนเซ็น และใส่ชุดยูกาตะแบบญี่ปุ่น
ชมทะเลทราย Tottori Sakyu
ปั่นจักรยาน ชมธรรมชาติ ที่ญี่ปุ่น
รับประทานอาหาร ที่ร้านประจำท้องถิ่น

วันที่ 4  

ปั่นจักรยาน บนภูเขาไดเซ็นเต็มวัน

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ปั่นจักรยาน Loop ภูเขาไดเซ็นเต็มวัน
🌙 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8 – บุฟเฟต์โรงแรม ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
🏨 ที่พัก Royal Hotel Daisen (หรือเทียบเท่า)
ตั้งอยู่บนภูเขา Daisen มรดกทางธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดทตโทริ
พักผ่อนจากความเหนื่อยล้า ด้วยการแช่ออนเซ็น และใส่ชุดยูกาตะแบบญี่ปุ่น

วันที่ 5  

ปั่นจักรยานชมวิวทะเลทตโทริ -โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ปั่นจักรยานลงจากภูเขาไดเซ็น ถึงจุดชมวิวทะเลทตโทริ
☀ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โอซาก้า
🌙 ค่ำ อิสระอาหารเย็น
  อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi)
🏨 ที่พัก OSAKA PLAZA HOTEL (หรือเทียบเท่า)
เหล่านักปั่น
ปั่นจักรยาน ชมวิวทะเล ทตโตริ
ชมร้านสาเกเก่าแก่ ที่ญี่ปุ่น

วันที่ 6  

อิสระ – เดินทางกลับประเทศไทย

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย
17:00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 7  

เดินทางกลับประเทศไทย (บริการอาหารบนเครื่องบิน)

00:55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบิน JAPAN AIRLINES   
04:40 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ