Snow Shoe in Kamikochi พักออนเซ็น ออกเดินทางจากโตเกียว

เที่ยวญี่ปุ่น ออนเซ็น Naganoราคา  เริ่มต้น 27,900 บาท/ท่าน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ราคารวม

 1. ค่ายานพาหนะ จากโตเกียวและระหว่างทัวร์
 2. ที่พัก 1 คืน แบบเรียวคังที่ Nakanoyu Onsen
 3. ค่าเช่าอุปกรณ์ Snow Shoe
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ จำนวน 3 มื้อ
 5. ค่าไกด์ผู้เชี่ยวชาญ

ราคาไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิ่มเติม
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าอาหารกลางวันในวันที่ 1

หมายเหตุ

 1. ต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 6 ท่าน
 2. หลังจากลูกค้าทำการซื้อแพ็คเกจไปแล้วทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. สามารถเช็ควันที่ลูกค้าต้องการเดินทางได้เลย
 4. ราคาแพ็คเกจเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว วันหยุดพิเศษอาจมีราคาสูงกว่าปกติมาก  รบกวนตรวจสอบกับทางบริษัทอีกครั้ง