แพ็คเกจปีนภูเขาไฟฟูจิ

เที่ยวญี่ปุ่น ปีนเขาฟูจิ
ราคา  17,900 บาท/ท่าน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ราคารวม

  1. ค่าไกด์
  2. ค่ายานพาหนะรับส่งจากโตเกียว
  3. ค่าที่พัก 1 คืน
  4. ค่าอาหาร 2 มื้อ (มื้อเย็นวันแรก และ มื้อเช้าวันที่2)
  5. เครื่องดื่ม 1 แก้ว ระหว่างทางปีนเขา (เลือกเป็นซอฟท์ดริงค์ หรือ น้ำเปล่า)
  6. Japanese Hachimaki head band, ทิชชู่เปียก, ที่อุดหู และ ที่ปิดตา
  7. ประกาศนียบัตร

ราคาไม่รวม

  1. ค่าอุปกรณ์ในการปีนเขา  หากต้องการเช่าเพิ่มเติม
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม