ท่องเที่ยวอิบารากิแบบสายมู ขอพรเสริมดวงวัดดังในญี่ปุ่น

อิบารากิ ขอพร สายมู
ราคา  49,900 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง 3 – 7 มีนาคม 2567
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน ZIPAIR

Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

ตารางกิจกรรม

3 มีนาคม 2567

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน ZIPAIR
23.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ZIPAIR เที่ยวบินที่ ZG052
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

4 มีนาคม 2567

สนามบินนาริตะ (โตเกียว) – อิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ – ศาลเจ้าสึคุบะ

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดอิบารากิ นมัสการพระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ
☀ เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1)
จากนั้นเดินทางไปยัง ศาลเจ้าสึคุบะ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านความสัมพันธ์ที่สมปรารถนา ชีวิตคู่ที่สุขสมกลมเกลียว ความปลอดภัยของครอบครัว และการมีบุตร
🌙 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
🏨 ที่พัก Hotel Route TSUKUBA หรือเทียบเท่า

5 มีนาคม 2567

ศาลเจ้าอิซุโมะไทฉะฮิตาจิ – ศาลเจ้ามิโตะฮาจิมังกุ – ศาลเจ้าโออิวะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
นำทุกท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิซุโมะไทฉะฮิตาจิ มีเทพเจ้าที่ให้พรเรื่องความรัก การค้าเจริญรุ่งเรือง ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและการเจ็บป่วย

จากนั้นพาทุกท่านเดินชม ศาลเจ้ามิโตะฮาจิมังกุ หนึ่งในศาลเจ้าที่มีตำนานการป้องกันวิญญาณชั่วร้าย การงานเจริญรุ่งเรืองความปลอดภัยของครอบครัว การคลอดบุตรอย่างปลอดภัย และ การเลี้ยงลูก การเจ็บป่วย ความปลอดภัยในการเดินทางต่างๆ และการเรียน ทำให้คนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยว
ต่างมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้

☀ เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
นำทุกท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโออิวะ จากนั้นนำทุกท่านชมสวนดอกไม้ ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค สวนริมทะเลขนาดใหญ่ ในจังหวัดอิบารากิ เป็นพิกัดชมดอกไม้และธรรมชาติยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยว มีดอกไม้สวยงามให้ชมตลอดปี
🌙 ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
🏨 ที่พัก Mito Sannomaru Hotel หรือเทียบเท่า

6 มีนาคม 2567

ศาลเจ้าโฮชิอิโมะ – ศาลเจ้าโออาไร อิโซซาคิ – ศาลเจ้าซาคัตสึระ อิโซซากิ – ศาลเจ้าคาชิมะ – โตเกียว

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า โรงแรม (มื้อที่ 6)
นำทุกท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโฮชิอิโมะ สร้างขึ้นในปี 2019 เป็นศาลเจ้าที่ดลบันดาลให้ “สมหวังได้ทุกสิ่งที่ต้องการ” 
จากนั้นนำทุกท่านมนัสการ ศาลเจ้าโออาไร อิโซซาคิ และ ศาลเจ้าซาคัตสึระ อิโซซากิ ห้ามพลาด! หนึ่งในสถานที่ที่หากมาอิบารากิแล้วต้องมา เพราะในอดีตมีคนญี่ปุ่นที่เคยมาข้อพรที่นี่ ถูกรางวัล 100 ล้านเยน!
☀ เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
  นำทุกท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคาชิมะ
🌙 ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
🏨 ที่พัก Narita Tobu Hotel Airport หรือเทียบเท่า

7 มีนาคม 2567

อิสระ – เดินทางกลับประเทศไทย สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 9)
อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร (อิสระอาหารกลางวัน)
14.30 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ทำการเช็คอิน และ โหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
17.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ ZG051 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ