TOTTORI SUGOI RIDE! ร่วมอีเว้นท์ปั่นจักรยานที่รวมตัวนักปั่นจากทั่วประเทศญี่ปุ่น

HILIGHT

เข้าร่วมอีเว้นท์ปั่นจักรยานที่รวมตัวนักปั่นจากทั่วประเทศญี่ปุ่น
กับแนวเส้นทางที่สวยเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น

TOTTORI ศูนย์กลางการแข่งขัน Japan Triathlon Championship
ชมวิวทะเล-ภูเขา-แม่น้ำ-ทะเลทรายที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น
พร้อมชิมอาหารวัตถุดิบเลิศรสของท้องถิ่น ทุกจุด Checkpoint

ราคา  79,900 บาท
เดินทาง 13 – 18 ตุลาคม 2023
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
เส้นทาง SUGOI RIDE IN TOTTORI – OSAKA
Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

ตารางกิจกรรม

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

21:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4

วันที่ 2  

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

00:25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน JAPAN AIRLINES
08:05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เดินทางสู่จังหวัดเฮียวโกะ (โกเบ)
☀ เที่ยง แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาท้องถิ่น (มื้อที่ 1 – อาหารชุด)
ออกเดินทางสู่จังหวัดทตโทริ
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีเว้นท์ปั่นจักรยาน TOTTORI SUGOI RIDE
🌙 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่ 2)
🏨 ที่พัก TOTTORI WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า
ลงทะเบียน tottori sugoi ride

วันที่ 3

สัมผัสประสบการณ์ปั่นจักรยาน TOTTORI SUGOI RIDE 

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่บริเวณจัดการแข่งขัน TOTTORI SUGOI RIDE
เข้าร่วมอีเว้นท์ปั่นจักรยานที่รวมตัวนักปั่นจากทั่วประเทศญี่ปุ่น
กับแนวเส้นทางที่สวยเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น TOTTORI SUGOI RIDE!
พร้อมชิมอาหารวัตถุดิบเลิศรสของท้องถิ่น ทุกจุด Checkpoint
ดูรายละเอียดงาน Tottori Sugoi Ride
🌙 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่ 4)
🏨 ที่พัก TOTTORI WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เที่ยวทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น – Osaka 

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า โรงแรม
เที่ยวทะเลทราย Tottori Sakyu ทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น
Tottori Sakyu สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดทตโตริ เป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซังอิน ไคกัง (Sanin Kaigan National Park)

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ (UNESCO Global Geoparks) ในปี ค.ศ. 1955 

☀ เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โอซาก้า
🌙 ค่ำ อิสระอาหารเย็น 
  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi)
🏨 ที่พัก OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

อิสระ – เดินทางกลับประเทศไทย

🌥เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย
17:00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 6

เดินทางกลับประเทศไทย (บริการอาหารบนเครื่องบิน)

00:55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบิน JAPAN AIRLINES
04:40 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ