WONDERFUL AUTUMN

ราคา  59,900 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง 22 – 27 ตุลาคม 2566
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน JAPAN AIRLINES (JL)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.

Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

กรุงเทพ – สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ย่านกิออน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

🏨 โรงแรม 

VESSEL HOTEL CAMPANA NAGOYA (หรือเทียบเท่า)

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

นาโกย่า – วัดโอสุ คอนนอน – ชิราคาวา – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ชมย่านเมืองเก่าทาคายาม่า

🏨 โรงแรม 

HIDA HOTEL PLAZA TAKAYAMA (หรือเทียบเท่า)

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

ตลาดเช้าทาคายาม่า – ปราสาทฮิโคะเนะ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิโอซาก้า

🏨 โรงแรม 

HOTEL INTERGATE OSAKA UMEDE (หรือเทียบเท่า)

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

📌 รายละเอียด

สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร