โตเกียว นิกโก้ ฟุกุชิมะ

โปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้
ราคา  เริ่มต้น 31,888 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง กันยายน – ตุลาคม 2023
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

HILIGHT

เยือนเมืองมรดกโลก นิกโก้ สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่สวยงามของธรรมชาติ
ศาลเจ้านิกโกโทโชกู ศาลเจ้าฟูตะระซัง สะพานชินเคียว
ฟุกุชิมะ วัดนาคาโนะฟุโดซง ทะเลสาบ 5 สี โกชิคินุมะ ปราสาทสึรุกะ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ ผาหินล้านปี
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่ชอปปิ้งแบบจุใจ Aeon Town Koriyama ดิวตี้ฟรี และย่านชินจุกุ

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

 

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – นิกโก้ – ศาลเจ้านิกโกโทโชกู – ศาลเจ้าฟูตะระซัง – สะพานชินเคียว – Aeon Town Koriyama

🏨 โรงแรม 

Chisun Hotel Koriyama หรือระดับใกล้เคียงกัน

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง 

📌 รายละเอียด

วัดนาคาโนะฟุโดซง – ทะเลสาบ 5 สี โกชิคินุมะ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – ปราสาทสึรุกะ

🏨 โรงแรม 

Hotel Listel Inawashiro Onsen หรือระดับใกล้เคียงกัน

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ – ผาหินล้านปี (To no Hetsuri) โตเกียว – ช้อปปิ้งDuty free – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ

🏨 โรงแรม 

Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

วันเดินทาง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (บาท) ราคาเด็ก 2-12 ปี (บาท) พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม (บาท) ที่นั่ง หมายเหตุ
 01 – 05 กันยายน 66 31,888 ไม่มีราคาเด็ก
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 6,000 บาท)
8,500
31
 06 – 10 กันยายน 66 32,888 31
 08 – 12 กันยายน 66 32,888 31
 13 – 17 กันยายน 66 32,888 31
 15 – 19 กันยายน 66 32,888 31
 20 – 24 กันยายน 66 32,888 31
 22 – 26 กันยายน 66 31,888 31
 23 – 27 กันยายน 66 32,888 31
 27 กันยายน – 01 ตุลาคม 66 32,888 31
 06 – 10 ตุลาคม 66 34,888 31
 11 – 15 ตุลาคม 66 35,888 31
 13 – 17 ตุลาคม 66 35,888 31