ทัวร์ญี่ปุ่น นากาโน่ มัตสึโมโต้ นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า

ราคา  51,990 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง 11 – 16 ตุลาคม 2566
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRLINES (TG)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.

Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

สนามบินสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

สนามบินนาโกย่า – นากาโน่ – เมืองอีดะ – เก็บผลแอปเปิ้ล – หมู่บ้านนาราอิจูคุ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาวาเตะ

🏨 โรงแรม 

Alpico Plaza Hotel, Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

คามิโคจิ – ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

🏨 โรงแรม 

Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โอซาก้า – ชินไซบาชิ

🏨 โรงแรม 

The B Namba Kurumon, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

🏨 โรงแรม 

The B Namba Kurumon, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

📌 รายละเอียด

ดิวตี้ฟรี – ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

วันเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
  11 – 16 ตุลาคม 2566 51,990 48,990 41,990 10,000

 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท