ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอบาระ ทาคายาม่า เกียวโต

ราคา  49,990 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน JAPAN AIRLINES (JL)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 23 kg. / CARRY ON 7 kg.

Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

สนามบินสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

สนามบินคันไซ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ปราสาททอง – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination

🏨 โรงแรม 

Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง

📌 รายละเอียด

ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – อิออน

🏨 โรงแรม 

Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โอซาก้า – ชินไซบาชิ

🏨 โรงแรม 

The B Namba Kurumon, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

🏨 โรงแรม 

The B Namba Kurumon, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

📌 รายละเอียด

ดิวตี้ฟรี – ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

📌 รายละเอียด

สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

วันเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
  14 – 20 พฤศจิกายน 2566 49,990 49,990 39,990 10,000
  17 – 23 พฤศจิกายน 2566
49,990 49,990 39,990 10,000
  21 – 27 พฤศจิกายน 2566 49,990 49,990 39,990 10,000

 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท