Autumn Symphony

ราคา  74,777 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง 17 – 22 ตุลาคม 2023
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน JAPAN AIRLINE (JAL)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 46 kg. / CARRY ON 10 kg.

 

Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

​ท่าอากาศยานฮาเนดะ – ภูเขายีนส์นาสุ – สะพานแขวนคุเรไน – ชาอุสุดาเกะ – คินุงาวะออนเซ็น

🏨 โรงแรม 

KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

ศาลเจ้าโทโชกุ – วัดนิกโกซังรินโนจิ – วัดไทยุอิน – น้ำตกเคงง – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – เนินเขาอิโรฮ

🏨 โรงแรม 

KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

โตเกียว – ตลาดปลาซึกิจิ – ศาลเจ้ายาซูกูนิ – ชินจูกุ – ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ

🏨 โรงแรม 

SUNSHINE PRINCE IKEBUKURO หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น(บนเรือ)

📌 รายละเอียด

โตเกียวสกายทรี – วัดอาสะกุสะ – พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล – ฮาราจูกิ – ชิบูย่าสกาย

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร