HOKKAIDO โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร

ราคา  เริ่มต้น 49,990 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง ธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.

Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

สนามบินสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

สนามบินชิโตเซะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ถนนซาไกมาชิ

🏨 โรงแรม 

Hotel Wing International Sapporo Susukino, Sapporo หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง

📌 รายละเอียด

โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ -จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

🏨 โรงแรม 

Hotel Wing International Sapporo Susukino, Sapporo หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เที่ยง

📌 รายละเอียด

อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต

🏨 โรงแรม 

Hotel Wing International Sapporo Susukino, Sapporo หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า – เย็น

📌 รายละเอียด

สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

วันเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
 06 – 10 ตุลาคม 2566 49,990 46,990 34,990 8,000
 13 – 17 ตุลาคม 2566
51,990 48,990 36,990 8,000
 20 – 24 ตุลาคม 2566 55,990 52,990 40,990 8,000

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท