ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน

ราคา  เริ่มต้น 25,999 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง ธันวาคม 66 – กุมภาพันธ์ 67
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานดอนเมือง

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ – ชมพระนอน วัดนันโซอิน – ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ปราสาทโคคูระ (ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท

🏨 โรงแรม 

Kitakyushu area / Chikugo area / Fukuoka area 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง 

📌 รายละเอียด

ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ศาลเจ้าคามาโดะ – Duty Free Shop – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port

🏨 โรงแรม 

Fukuoka area 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

📌 รายละเอียด

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

🏨 โรงแรม 

Fukuoka area 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

วันเดินทาง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก 2-12 ปี
(บาท)
พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม (บาท)  ที่นั่ง
  01 – 05 ธันวาคม 66
29,888 ไม่มีราคาเด็ก
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท)
6,500 34
  08 – 12 ธันวาคม 66 29,888  34 
  13 – 17 ธันวาคม 66  27,888 34
  15 – 19 ธันวาคม 66 27,888 34
  05 – 09 มกราคม 67 26,888 34
  10 – 14 มกราคม 67 26,888 34
  19 – 23 มกราคม67 26,888 34
  24 – 28 มกราคม 67 26,888 34
  26 – 30 มกราคม 67 26,888 34
  31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 67 25,888 34
  07 – 11 กุมภาพันธ์ 67 25,888 34
  09 – 13 กุมภาพันธ์ 67 26,888 34
  14 – 18 กุมภาพันธ์ 67 26,888 34