ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ FUKUOKA

ราคา  เริ่มต้น 28,999 บาท
ช่วงเวลาเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2566 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน THAI VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

Download โปรแกรมทัวร์ สอบถามเพิ่มเติม - ซื้อโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรม

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน

🏨 โรงแรม 

KANNAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเที่ยง – เย็น

📌 รายละเอียด

สะพานแขวนโคโคโนเอะ ยูเมะ – บ่อน้ำพุร้อน -โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – วัดโทโชจิ – ย่านยะไต ฮากาตะ

🏨 โรงแรม 

CROSS LIFE HAKATA YAMAGIBASHI หรือ ARK HOTEL ROYAL FUKUOKA หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

📌 รายละเอียด

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

🏨 โรงแรม 

CROSS LIFE HAKATA YAMAGIBASHI หรือ ARK HOTEL ROYAL FUKUOKA หรือเทียบเท่า

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

📌 รายละเอียด

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

🏨 โรงแรม 

🍽 อาหาร

อาหารเช้า

วันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน อัตราท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
  31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999 6,500
  01 – 05 พฤศจิกายน 2566
28,999 28,999 6,500
  02 – 06 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999  6,500
  03 – 07 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999 6,500
  06 – 10 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999 6,500
  08 – 12 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999 6,500
  09 – 13 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999 6,500
  13 – 17 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999 6,500
  16 – 20 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999 6,500
  20 – 24 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999 6,500
  21 – 25 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999 6,500
  23 – 27 พฤศจิกายน 2566 28,999 28,999 6,500
  28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2566 28,999 28,999 6,500
  07 – 11 ธันวาคม 2566 32,999 32,999 6,500
  08 – 12 ธันวาคม 2566 32,999 32,999 6,500
  11 – 15 ธันวาคม 2566 28,999 28,999 6,500
  13 – 17 ธันวาคม 2566 28,999 28,999  6,500